Karjalantie 1, 27710 KÖYLIÖ, Puh. 044 771 4251(rehtori), 044 438 6741 (opettajanhuone), 044 0946330 (eritysopettaja), 044 336 6983 (esikoulu)

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt

Säkylän kunnan Kepolan koulun järjestyssäännöt

Tavoitteet

Jokaisella koulussa työskentelevällä on oikeus työrauhaan sekä ruumiilliseen ja henkiseen turvallisuuteen.

Yleistä

Pyri noudattamaan aina hyvään käytökseen kuuluvia tapoja ja puhuttele kaikkia asiallisesti, tervehdi opettajia ja oppilaita. Muista tärkeät sanat: anteeksi, kiitos, ole hyvä. Kiusaaminen on erittäin huonoa käytöstä ja siihen puututaan heti. Myöskään kiusaamisen sivustakatsominen ei ole hyväksyttyä.

Koulussa ollaan asiallisesti pukeutuneena esim. sopimattomat tekstit tai kuvat asusteissa ovat kiellettyjä. Oppilailta edellytetään myös säänmukaista vaatetusta koulupäivän aikana.

Lainsäädännön perusteella edellytetään että oppilas:

-käy koulua säännöllisesti

-suorittaa tehtävät tunnollisesti

-käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

-käsittelee huolellisesti koulun omaisuutta (Perusopetuslaki § 29 ja § 35)

-käyttää koulumatkoilla ja kouluaikana pyöräillessään pyöräilykypärää (Tieliikennelaki § 90)

 

Koulun alue, kouluaika ja koulumatkat

Oppitunnit alkavat japäättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Oppituntien ulkopuolella oleskellaan välituntialueella. Koulun välituntialue on ”aidoilla” rajattu alue, ei kuitenkaan p-alue eikä eskarin piha-alue. Välituntialuetta voidaan muuttaa opettajien tai rehtorin päätöksellä valvonta- tai turvallisuusnäkökohtien perusteella. Välituntialueelta ei saa poistua ilman erityistä syytä ja ilman opettajien lupaa. Oppituntien jälkeen on lähdettävä viivyttelemättä suoraan kotiin.

Kouluaikaa ovat koulupäivän lisäksi myös koulun järjestämät tilaisuudet, koulun ulkopuolinen toiminta mukaan luettuna.

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Koulukyydityksiä odotetaan sovitussa paikassa. Erityistä varovaisuutta noudatetaan bussien ja taksien saapuessa paikalle. Autoissa noudatetaan kuljettajien antamia ohjeita ja käytetään turvavöitä.

Polkupyörällä kouluun tulevien oppilaiden on huolehdittava polkupyörien lakisääteisestä turvallisuustasosta. Kypärän käyttö on suositeltavaa. Koulun retkeen ei ole mahdollista osallistua polkupyörällä ilman kypärää. Kulkuvälineet säilytetään koulupäivän aikana niille osoitetulla alueella.

 

Koulunkäyntivelvollisuus

Oppilas ei saa ilman hyväksyttävää syytä olla pois koulusta. Jos oppilas jättää saapumatta kouluun, tulee huoltajan ilmoittaa viipymättä poissaolon syy opettajalle. Mikäli poissaolo on tiedossa etukäteen, on huoltajan pyydettävä lupa poissaoloon luokanopettajalta. Mikäli poissaolo on yli kolmen päivän mittainen, pyydetään lupa rehtorilta.

 

Oppitunnit

Oppitunnille saavutaan ajoissa oppikirjat ja koulutarvikkeet mukana sekä kotitehtävät suoritettuina.Toistuvasti tekemättä jääneistä kotitehtävistä seuraa luokanopettajan päättämä korvausmenettely, josta ilmoitetaan aina kotiin.

Ennen tunnin alkua oppilas odottaa omalla paikallaan opettajan ohjeen mukaan toisia häiritsemättä. Oppilas osallistuu aktiivisesti tunnin kulkuun antaen työrauhan myös muille. Oppituntien aikana käytävillä liikutaan hiljaa. Kouluvilppi (lunttaaminen, kuiskaaminen jne. ) on kielletty.

 

Välitunnit

Välitunneille mennään viipymättä ja ne vietetään välituntialueella. Välitunnilla tulee noudattaa hyviä tapoja (joita ei ole esim. syljeskely ja kiroilu) ja toimia siten, ettei oma ja toisten turvallisuus vaarannu. Sellaiset pelit ja leikit, joissa vahingoittumisriski tai omaisuuden rikkoontumisvaara on ilmeinen, ovat kiellettyjä. Tapaturman sattuessa on siitä aina ilmoitettava heti välituntivalvojalle. Lumipallojen heittely on sallittu ainoastaan palloseinään, jonka edessä ei silloin oleskella. Välituntivalvojan tehtävänä on tarpeen mukaan puuttua asiattomaan käytökseen. WC ei ole välitunnin viettopaikka.

 

Ruokailu

Ruokailussa käyttäydytään rauhallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Ennen ruokailua pestään kädet. Ruokajonossa ja ruokaa otettaessa ollaan ihan hiljaa eikä etuilla. Ruokailuun ja ruokamääriin liittyviä ohjeita on noudatettava. Ruokailtuaan oppilas palauttaa tyhjät astiat oikeille paikoilleen kiittäen ruuasta emäntää.

 

Koulun omaisuus ja yksityinen omaisuus

Kohtele koulun omaisuutta huolellisesti ja säästäväisesti. Koulurakennus, irtaimisto sekä piha-alue kasveineen tulee säilyttää kunnossa ja siistinä. Vahingonkorvauslain mukaan olet korvausvelvollinen aiheuttamastasi vahingosta mikäli teko johtuu törkeästä huolimattomuudesta tai on tehty tahallisesti.

Opettajan pöytä, tuolit ja kaapistot ovat opettajan yksityisaluetta. Älä ota luvatta tai turmele toisen omaisuutta. Pulpetit ja reput ovat yksityisaluetta. Älä tutki toisten tavaroita.

Terä- ym. aseiden, tulentekovälineiden sekä vaarallisten aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.

Omat puhelimet, tabletit yms. elektroniset välineet ovat oppilaan omalla vastuulla eikä koulu korvaa niille tapahtuneita vahinkoja. Oppitunneilla puhelimet pidetään äänettömällä repuissa. Niitä ei saa käyttää minkäänlaiseen tallentamiseen (äänitys, kuvaaminen, videointi) koulussa.

Omia puhelimia voidaan käyttää oppitunneilla esim. tiedonhankintaan opettajan erityisluvalla. Oppilas voi tarvittaessa opettajan luvalla soittaa vanhemmilleen koulun puhelimesta tai omasta puhelimestaan koulupäivän aikana.

 

Tupakointi, päihteet ja huumeet

Kouluaikana, koulumatkoilla ja koulun järjestämät tilaisuudet mukaan lukien on nuuskan, tupakan, päihteiden ja huumeiden käyttö ja hallussapito kielletty.

 

Muut ohjeet

Oppilas on velvollinen noudattamaan näiden järjestyssääntöjen lisäksi annettavia koulun työskentelyyn liittyviä ohjeita sekä koulun opettajien, henkilökunnan tai muiden koulun tilaisuuksissa olevien valvojien antamia ohjeita ja määräyksiä. Koulupäivän aikana on purukumin, makeisten yms. syöminen kielletty. Myöskään omia juomia tai leluja ei saa tuoda kouluun kuin poikkeustapauksissa opettajan luvalla.

 

Sääntöjen rikkomisen seuraamukset

Jos oppilas ei noudata järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, opettaja voi nuhdella häntä, poistaa hänet luokasta tai määrätä hänet kasvatuskeskusteluun. Opettaja voi myös rangaista oppilasta enintään kaksi tuntia kestävällä jälki-istunnolla. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Opettaja voi jättää koulu- tai kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan kotitehtäviä.

(Nämä säännöt on päivitetty opettajakokouksessa 3.5. 2017)

Oppilaskunta on käsitellyt säännöt luokittain. Oppilaskunnan hallitus on käsitellyt säännöt kokouksessaan 8.9.2017.